آدرس : تهران -میدان توحید خیابان نصرت غربی پلاک 88

 تلفن های شرکت مرکزی کارگزاران : 66591903-8

فکس واحد مشهد شرکت مرکزی کارگزاران 66910134