* تور ها چارتر میباشد و قابل استرداد نمیباشد *

* خسارت کنسل کردن بلیت با شرکت مرکزی کارگزاران هماهنگ شود *